• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXIX SESJE RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

19 listopada 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 listopada 2021 r., o godz. 1430w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online. LXIX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 30.09.2021 r.


4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


5. Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Lędziny w latach 2020-2021.


6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Lędziny lub jego jednostkom organizacyjnym, mającym charakter cywilnoprawny oraz określania warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.


7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2022 rok.


8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Lędzinach oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty z gospodarowania odpadami komunalnymi.


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.


12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.


13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022.


14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny.


15. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2021”.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 228/9 o pow. 0,2185 ha, położonej przy ul. Blych w Lędzinach.


17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 3109/380 o pow. 0,0508 ha, położonej w rej. ul. Ekonomicznej i Słowackiego w Lędzinach.


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 3301/63 o pow. 0,0363 ha, położonej w rej. ul. Gajowej w Lędzinach.


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 2509/21 o pow. 0,2685 ha, położonej w rej. ul. Panoramy w Lędzinach.


20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 2805/35 o pow. 0,2746 ha, położonej w rej. ul. Panoramy w Lędzinach.


21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 379/1 o pow. 0,1901 ha, położonej przy ul. Leśnej w Lędzinach.


22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 386/1 o pow. 0,2453 ha, położonej przy ul. Leśnej w Lędzinach.


23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 385/1 o pow. 0,1918 ha, położonej przy ul. Leśnej w Lędzinach.


24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki o nr 591/33 o pow. 0,1037 ha, położonej w rej. ul. Ułańskiej w Lędzinach.


25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych.


26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny.


27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2021.


28. Interpelacje i zapytania radnych.


29. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


30. Komunikaty i informacje.


31. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov