• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2021-08-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26sierpień 2021 r., o godz. 1430w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online LXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJ.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 27.05.2021 r. i 31.05.2021r.


 4. Przyjęcie protokołu z LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2021r.


 5. Przyjęcie protokołu z LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 07.06.2021 r.


 6. Przyjęcie protokołu z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2021 r.


 7. Przyjęcie protokołu z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 05.07.2021 r.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lędziny pomnika Strajkujących Górników Kopalni Ziemowit w grudniu 1981.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki nr 2567/25 o pow. 0,2615 ha, zabudowanej budynkami przemysłowymi, położonej przy ul. Zakole w Lędzinach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Słowackiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Kordiana.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Kilińskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Lewandowskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Traugutta.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały I/5/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały I/7/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Samorządności oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty i informacje.
 25. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov