2018-12-03
7 grudnia 2018 r. odbędzie się otwarcie węzła "Olszyce". Inwestycja rozpoczęła się 27 kwietnia 2018 roku. Węzeł "Olszyce" połączył ul. Zawiszy Czarnego z drogą ekspresową S1. Stanie się ważnym łącznikiem komunikacyjnym na mapie Lędzin.
2018-11-16
Szanowni Mieszkańcy
2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-04-20

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017, poz. 1875 z późn.zm.)zapraszam na dzień 26 kwietnia 2018r., o godz.1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

  1. Otwarcie Sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z LINadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 7 marca 2018r.

  4. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta z dnia 22 marca 2018r.

  5. Przyjęcie protokołu z LIIINadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2018r.

  6. Przyjęcie protokołu z LIVNadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 11 kwietnia 2018r.

  7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Uchwały XLIX/411/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Lędziny publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat;

b)     zmiany uchwały nr LII/431/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.03.2018r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek;

c)     przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za 2017 rok;

e)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2017;

f)      zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016-2020 za 2017 rok;

g)     przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w mieście Lędziny na lata 2017-2019 za rok 2017;

h)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2017 rok;

i)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2017 rok;

j)       zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok;

k)     zmian do budżetu miasta Lędziny na 2018 rok;

l)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

m)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;

n)     dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lędziny instrumentem płatniczym;

o)     określenia formatu elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz ustalenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij