2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-09-25
Wybory Samorządowe 2018
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2018-10-02
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

2018-04-17

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

Uczestnicy projektu: mieszkańcy terenów rewitalizowanych gminy Lędziny, osoby pracujące w wieku powyżej 25 roku życia należące do jednej z grup:
- osoby po 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby mieszkające na terenach wiejskich

Udział w projekcie:

Projekt wynika z programu rewitalizacji Miasta Lędziny i ma na celu zdobycie i poprawę kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących osób dorosłych z TRGL   w woj. śląskim w zakresie znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) – zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TGLS i/lub w zakresie kompetencji cyfrowych ICT (zgodnie ze standardem DIGCOMP - zakończonym uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego ECDL).

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.01.2020r., zakłada objęcie szkoleniami 100 pracujących dorosłych osób z gm. Lędziny (w tym co najmniej: 45 kobiet w tym powracających   na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 40 osób o niskich kwalifikacjach, 24 osób w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne i osoby zamieszkałe na terenach wiejskich), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach.

Projekt zapewnia niemal 800 miejsc szkoleniowych na różnych kierunkach i poziomach zaawansowania, materiały szkoleniowe, certyfikowane egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących dorosłych os. (80% spośród ogólnej liczby 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu) z terenu rewital. gm. Lędziny (TRGL) w okresie 02.2018-12.2019; w tym min:
-36 kobiet w tym powracających na rynek pracy,
-24 os. o niskich kwalifikacjach,
-15 os. 50+,
a także os. z niepełnosprawnością i z terenów wiejskich

Planowane efekty:
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez udział w szkoleniach: 45K w tym powracających na rynek pracy, 40 os. o niskich kwalifikacjach, 24 os. 50+, a także os. niepełnosprawne i z terenów wiejskich - 100% uczestników projektu. 60% ONK i 50+ oraz 75% ogółu UP uzyska kompetencje potwierdzone zewnętrznym certyfikatem, a 5% ogółu, tj. 5UP wewnętrznym egzaminem.

Wartość projektu: 787 173,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 669 097,25 PLN

Informacje i zapisy:

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4, 43-104 Lędziny
tel.: 32 216 73 22, 32 216 62 41
e-mail: sekretariat_pzs@op.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij