2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Konsultacje LPR

2016-02-12

Urząd Miasta Lędziny stosownie do uchwały nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm., rozpoczyna z dniem 12.02.2016 r. konsultacje dotyczące projektu uchwały:  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2015-2020

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 12.02.2016 roku do 19.02.2016 roku w następujących formach:

 

  1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w BIP oraz na stronie internetowej miasta i tablicy informacyjnej urzędu,

  2. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy Urzędu Miasta Lędziny (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Omówienie wyników konsultacji z burmistrzem miasta ustala się na dzień 22.02.2016 roku, a ich rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, której przyjęcie planowane jest po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i przedstawiania swoich uwag w stosunku do przedstawionego projektu uchwały.

Pisemne uwagi w przedmiotowej sprawie można dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny,

  • e-mail: um@ledziny.pl,

  • tel. (32) 216 65 11 w. 151

Projekt konsultowanego aktu można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie pdf.

Data ogłoszenia konsultacji: 12.02.2016 roku.Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij