2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku

2012-04-10

Burmistrz Miasta Lędziny

reprezentujący Gminę Lędziny

z siedzibą przy ul. Lędzińskiej 55 w Lędzinach

działając na podstawie


art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz 115, 116 i art. 114 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.654 ) w związku z art.4¹ ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.)


ogłasza konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku

                       
I. Rodzaje zadań
  1. Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych.

   1a. Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych będących pacjentami Poradni Leczenia Uzależnień. Górny limit dofinansowania na uczestnika obozu terapeutycznego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lędziny Nr XVI/120/11 z dnia 15.12.2011 r. wynosi:
   - 50 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby Uzależnionej,
   - 40 % ogólnych kosztów organizowanego obozu terapeutycznego dla osoby współuzależnionej ( również dziecko).

  2. Prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, nie objętej kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin.

    II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

    

   zadanie

   Rok 2011

   Rok 2012

   ust. I pkt. 1

   8.200,- zł

   8.000,- zł

   ust. I pkt.1a

   1.02.900

   2.900,- zł

   ust. I pkt. 2

   6.000,- zł

   6.000,- zł

                  

   III.  Warunki przyznawania środków

  1. W konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej bez względu na formę prawną prowadzonej działalności, świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2012 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest dysponowanie przez oferenta odpowiednią bazą lokalową oraz kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje.
  3. Składane dokumenty muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osoby statutowo upoważnionej do reprezentowania oferenta; z kolei dokumenty składane jako ich kopie muszą być opatrzone podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”.
  4. Braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

IV. Termin składania ofert

  1. Kompletne oferty sporządzone zgodnie z wzorem obowiązującego formularza, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs” wraz z nazwą zadania należy składać u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Lędziny w okresie od 10.04.2012 r. do 17.04. 2012 r. w dniach pracy Urzędu Miasta tj: - poniedziałek od godz. 7.30 do godz.16.30;
   - od wtorku do czwartku od godz.7.30 do godz.15.30;
   - w piątek od godz.7.30 do 15.30. .2.

  2. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych Urzędu Miasta Lędziny pok. 106 do dnia 17.04.2012 do godz. 15.30.

  3. Wzór ofert można pobrać ze strony internetowej UM Lędziny lub u Inspektora ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych tut. Urzędu, pok. 106 w dniach pracy Urzędu Miasta tj: - poniedziałek od godz. 7.30 do godz.16.30;
   - od wtorku do czwartku od godz.7.30 do godz.15.30;
   - w piątek od godz.7.30 do 15.30.

V. Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lędziny w ciągu 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.

  2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę:

   • zgodność przedłożonych dokumentów z wymaganymi załącznikami,

   • zgodność ofert z tematem konkursu,

   • zawartość merytoryczna,

   • koszt programu wraz z ceną jednostkową,

   • możliwości lokalowe oferenta,

   • dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań.

  3. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.

  5. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach.

  6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2012 roku w siedzibie Zamawiającego do godz. 16.30.

 

 

VII. 1. Umowa na realizację w/w zadania zostanie zawarta na okres od 01.05.2012 do 31.12.2012 roku.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij