2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Konkurs grantowy "Równać szanse 2009"

2009-09-18

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

 

 

 1. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:

 • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

 • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,

 • umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej

 • dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy

 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie

(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)

 • organizacje pozarządowe

 • domy kultury

 • biblioteki gminne

 • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

Uwaga:

 • O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse" (kończące się po 1 X 2009 r.).

 • Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 • O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

Termin realizacji projektu

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 I 2010 r. i trwać dłużej niż do 30 VI 2010 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Projekty powinny:

 • zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;

 • włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;

 • angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

 • tworzyć spójny cykl działań.


Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.


Dotacje nie będą przyznawane na:

 • pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;

 • organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);

 • koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);

 • pomoc charytatywną;

 • organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;

 • stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.


Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

 

W budżecie projektu aplikujący winni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

Procedura składania wniosków

 

Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2009 r.


Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.  Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij