2017-10-18
Zakończono weryfikację oddanych głosów na poszczególne zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Znane są już wyniki głosowania.
2017-10-18
17 Października Gmina Lędziny wraz z Radnymi zorganizowała akcję pn."Poduszka dla Maluszka". W ramach akcji wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z Miejskiego żłobka otrzymały od Pani Burmistrz poduszki do spania i przytulania.
2017-10-05
W środę, 4 października w przedszkolu znajdującym się w SP2 odbyło się głośne czytanie przedszkolakom, w którym udział wzięły: Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel oraz Poseł na Sejm Ewa Kołodziej.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2017-08-22
SPRAWDŹ KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
2017-10-05
Pragniemy poinformować właścicieli nieruchomości i mieszkańców Miasta Lędziny, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-09-28
Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna bez zmian od 1 października w MZOZ Lędziny
Drodzy Mieszkańcy informujemy, iż nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, nr tel (32) 326 62 53, (32) 326 73 74

Konkurs grantowy "Równać szanse 2009"

2009-09-18

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

 

 

 1. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:

 • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

 • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,

 • umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej

 • dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy

 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie

(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)

 • organizacje pozarządowe

 • domy kultury

 • biblioteki gminne

 • nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania na rzecz wyrównywania szans podjęte w ramach projektu.

Uwaga:

 • O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse" (kończące się po 1 X 2009 r.).

 • Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.

 • O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

Termin realizacji projektu

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 I 2010 r. i trwać dłużej niż do 30 VI 2010 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Projekty powinny:

 • zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;

 • włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;

 • angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

 • tworzyć spójny cykl działań.


Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.


Dotacje nie będą przyznawane na:

 • pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;

 • organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);

 • koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);

 • pomoc charytatywną;

 • organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;

 • stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.


Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

 

W budżecie projektu aplikujący winni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

Procedura składania wniosków

 

Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2009 r.


Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl.  Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij