2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-08-29
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6710 ha, położona w Lędzinach przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działek oznaczonych numerami 2910/184 o pow. 1,6344 ha i 2691/184 o pow. 0,0366 ha, tj. o łącznej powierzchni 1,6710 ha, położoną w Lędzinach przy ul. Pokoju, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4. Cena sprzedaży netto: 2 658 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług.
2018-08-29
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5865 ha, położona w Lędzinach, przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami 2909/184 o pow. 0,5597 ha i 2692/184 o pow. 0,0268 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,5865 ha, położoną w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. Pokoju. Cena sprzedaży netto: 933 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla działki nr 2909/184 wg stawki 23%, dla działki nr 2692/184 wg stawki zwolnionej).
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-08-13
Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Przodowników, oznaczonej jako działka numer 3409/291 o powierzchni 0,0204 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 16 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Traugutta, oznaczonej jako działka numer 3429/240 o powierzchni 0,0167 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kolejne fundusze dla lędzińskiej oświaty!!!

2010-09-09

Jeszcze w tym roku Burmistrz Miasta podpisze trzy umowy na niebagatelną kwotę 2 674 568,54 zł, które pozwolą na realizację kolejnych trzech projektów w lędzińskich szkołach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały następujące projekty:

 

  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" - kwota dofinansowania 139 800,00 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" będzie realizowany w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce, pochodzących z rodzin niezamożnych, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć. Z programu skorzysta 150 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w kilku blokach tematycznych:

1/ „Zaprzyjaźnij się z matematyką" - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

2/ Język polski Twoim przewodnikiem - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

3/ Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych - dla uczniów dla klas 1- 3

4/Doradztwo zawodowe - dla klas 1-3 gimnazjum. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku szkolnym.


Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" kwota dofinansowania 1 651 464,72 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Celem projektu jest zmniejszenie dyskryminowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poprzez ich równouprawniony udział w projekcie, co przyczyni się do obalenia stereotypu panującego szczególnie wśród dzieci, o gorszych predyspozycjach do nauki. Jednym z rozwiązań w celu poprawienia tej sytuacji jest wprowadzenie nowatorskich programów edukacyjnych dostosowane do wieku uczniów: Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą. Programem objęte są dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Goławcu tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci i młodzież zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne, podniosą też zdolność koncentracji uwagi, a co ważniejsze rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie. Zajęcia z dziećmi prowadzić będą gruntownie przygotowani, wybrani nauczyciele naszych szkół.

Wsparciem zostaną objęci łącznie 1232 dzieci z dwóch szkół podstawowych i gimnazjum oraz 64 nauczycieli. Pozyskane środki w tym projekcie pozwolą na doposażenie szkół w zestawy metodyczne, sprzęt laboratoryjny, szafy laptopy, rzutniki, mikroskopy, ekrany, gabloty. Wyposażenie posłuży do realizacji projektu, a po jego zakończeniu pozostanie w szkołach do wykorzystania dla nauczycieli i uczniów.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r..


" Atrakcyjna szkoła - lepszy start" kwota dofinansowania 883 303,82 zł w ramach Poddziałania 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Projekt skierowany jest do uczniów SP nr 3 w Lędzinach, z problemami przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotów: matematyki, przyrody, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, oraz uczniów otrzymujących oceny niedostateczne i dopuszczające z tych przedmiotów a także sprawiających kłopoty wychowawcze nie posiadających wsparcia w rodzinie.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte trzy grupy uczniów klas I - VI (228 osób, co stanowi 46,34% ogółu) w tym 122 K, 106 M.

I GRUPA: - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne uwzględniające udział rodziców w procesie wychowawczym, redukujące lęki u dzieci oraz zmniejszające dysproporcje w zakresie podstawowych umiejętności takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

II GRUPA: - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, inicjatywę, ekspresję kulturalną, poszukiwanie, doskonalenie oraz poradzenie sobie z rosnącą różnorodnością społeczną i kulturową.

III GRUPA: - Opieka pedagogiczno - psychologiczna połączona z programem prewencyjnym skierowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, włączająca rodziców w proces wychowawczy. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym tj. 2011/2012.

 

Nie tylko uczniowie z lędzińskich szkół korzystają ze wsparcia w ramach projektów, bowiem we wrześniu br. rozpoczęła się realizacja projektu „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" w ramach którego 18 nauczycieli będzie mogło doskonalić swoje umiejętności w zakresie Technik Informatycznych zakończonych egzaminem ECDL. Kwota pozyskana na ten projekt to:186 174,00 zł. Planowane zakończenie programu to luty 2012.

Również we wrześniu rozpoczęto realizację projektu „e-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3
w Lędzinach"
- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej,
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej nr 3 w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na zajęciach. W związku z nową podstawą programową, która weszła do szkół od 1 września 2009/2010 roku szkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia komputerowe, których celem jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji.

Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3. Kwota dofinansowania to 52.816,67zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij