2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kolejne fundusze dla lędzińskiej oświaty!!!

2010-09-09

Jeszcze w tym roku Burmistrz Miasta podpisze trzy umowy na niebagatelną kwotę 2 674 568,54 zł, które pozwolą na realizację kolejnych trzech projektów w lędzińskich szkołach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały następujące projekty:

 

  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" - kwota dofinansowania 139 800,00 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" będzie realizowany w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce, pochodzących z rodzin niezamożnych, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć. Z programu skorzysta 150 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w kilku blokach tematycznych:

1/ „Zaprzyjaźnij się z matematyką" - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

2/ Język polski Twoim przewodnikiem - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

3/ Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych - dla uczniów dla klas 1- 3

4/Doradztwo zawodowe - dla klas 1-3 gimnazjum. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku szkolnym.


Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" kwota dofinansowania 1 651 464,72 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Celem projektu jest zmniejszenie dyskryminowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poprzez ich równouprawniony udział w projekcie, co przyczyni się do obalenia stereotypu panującego szczególnie wśród dzieci, o gorszych predyspozycjach do nauki. Jednym z rozwiązań w celu poprawienia tej sytuacji jest wprowadzenie nowatorskich programów edukacyjnych dostosowane do wieku uczniów: Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą. Programem objęte są dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Goławcu tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci i młodzież zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne, podniosą też zdolność koncentracji uwagi, a co ważniejsze rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie. Zajęcia z dziećmi prowadzić będą gruntownie przygotowani, wybrani nauczyciele naszych szkół.

Wsparciem zostaną objęci łącznie 1232 dzieci z dwóch szkół podstawowych i gimnazjum oraz 64 nauczycieli. Pozyskane środki w tym projekcie pozwolą na doposażenie szkół w zestawy metodyczne, sprzęt laboratoryjny, szafy laptopy, rzutniki, mikroskopy, ekrany, gabloty. Wyposażenie posłuży do realizacji projektu, a po jego zakończeniu pozostanie w szkołach do wykorzystania dla nauczycieli i uczniów.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r..


" Atrakcyjna szkoła - lepszy start" kwota dofinansowania 883 303,82 zł w ramach Poddziałania 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Projekt skierowany jest do uczniów SP nr 3 w Lędzinach, z problemami przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotów: matematyki, przyrody, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, oraz uczniów otrzymujących oceny niedostateczne i dopuszczające z tych przedmiotów a także sprawiających kłopoty wychowawcze nie posiadających wsparcia w rodzinie.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte trzy grupy uczniów klas I - VI (228 osób, co stanowi 46,34% ogółu) w tym 122 K, 106 M.

I GRUPA: - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne uwzględniające udział rodziców w procesie wychowawczym, redukujące lęki u dzieci oraz zmniejszające dysproporcje w zakresie podstawowych umiejętności takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

II GRUPA: - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, inicjatywę, ekspresję kulturalną, poszukiwanie, doskonalenie oraz poradzenie sobie z rosnącą różnorodnością społeczną i kulturową.

III GRUPA: - Opieka pedagogiczno - psychologiczna połączona z programem prewencyjnym skierowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, włączająca rodziców w proces wychowawczy. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym tj. 2011/2012.

 

Nie tylko uczniowie z lędzińskich szkół korzystają ze wsparcia w ramach projektów, bowiem we wrześniu br. rozpoczęła się realizacja projektu „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" w ramach którego 18 nauczycieli będzie mogło doskonalić swoje umiejętności w zakresie Technik Informatycznych zakończonych egzaminem ECDL. Kwota pozyskana na ten projekt to:186 174,00 zł. Planowane zakończenie programu to luty 2012.

Również we wrześniu rozpoczęto realizację projektu „e-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3
w Lędzinach"
- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej,
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej nr 3 w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na zajęciach. W związku z nową podstawą programową, która weszła do szkół od 1 września 2009/2010 roku szkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia komputerowe, których celem jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji.

Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3. Kwota dofinansowania to 52.816,67zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij