2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Kolejne fundusze dla lędzińskiej oświaty!!!

2010-09-09

Jeszcze w tym roku Burmistrz Miasta podpisze trzy umowy na niebagatelną kwotę 2 674 568,54 zł, które pozwolą na realizację kolejnych trzech projektów w lędzińskich szkołach. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały następujące projekty:

 

  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 z gminy Lędziny" - kwota dofinansowania 139 800,00 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" będzie realizowany w Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka. Projekt skierowany jest do uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce, pochodzących z rodzin niezamożnych, których nie stać na opłacenie dodatkowych zajęć. Z programu skorzysta 150 uczniów. Zajęcia prowadzone będą w kilku blokach tematycznych:

1/ „Zaprzyjaźnij się z matematyką" - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

2/ Język polski Twoim przewodnikiem - dla uczniów klas 1-3 gimnazjum

3/ Język angielski z wykorzystaniem technik informatycznych - dla uczniów dla klas 1- 3

4/Doradztwo zawodowe - dla klas 1-3 gimnazjum. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy

Realizacja projektu rozpocznie się w przyszłym roku szkolnym.


Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" kwota dofinansowania 1 651 464,72 zł. Projekt w ramach poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Celem projektu jest zmniejszenie dyskryminowania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poprzez ich równouprawniony udział w projekcie, co przyczyni się do obalenia stereotypu panującego szczególnie wśród dzieci, o gorszych predyspozycjach do nauki. Jednym z rozwiązań w celu poprawienia tej sytuacji jest wprowadzenie nowatorskich programów edukacyjnych dostosowane do wieku uczniów: Mądre dziecko, Uczeń z Charakterem, Gimnazjalista z Klasą. Programem objęte są dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół w Goławcu tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzieci i młodzież zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne, podniosą też zdolność koncentracji uwagi, a co ważniejsze rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie. Zajęcia z dziećmi prowadzić będą gruntownie przygotowani, wybrani nauczyciele naszych szkół.

Wsparciem zostaną objęci łącznie 1232 dzieci z dwóch szkół podstawowych i gimnazjum oraz 64 nauczycieli. Pozyskane środki w tym projekcie pozwolą na doposażenie szkół w zestawy metodyczne, sprzęt laboratoryjny, szafy laptopy, rzutniki, mikroskopy, ekrany, gabloty. Wyposażenie posłuży do realizacji projektu, a po jego zakończeniu pozostanie w szkołach do wykorzystania dla nauczycieli i uczniów.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2011 r..


" Atrakcyjna szkoła - lepszy start" kwota dofinansowania 883 303,82 zł w ramach Poddziałania 9.1.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Projekt skierowany jest do uczniów SP nr 3 w Lędzinach, z problemami przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotów: matematyki, przyrody, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, oraz uczniów otrzymujących oceny niedostateczne i dopuszczające z tych przedmiotów a także sprawiających kłopoty wychowawcze nie posiadających wsparcia w rodzinie.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte trzy grupy uczniów klas I - VI (228 osób, co stanowi 46,34% ogółu) w tym 122 K, 106 M.

I GRUPA: - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne uwzględniające udział rodziców w procesie wychowawczym, redukujące lęki u dzieci oraz zmniejszające dysproporcje w zakresie podstawowych umiejętności takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

II GRUPA: - Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, inicjatywę, ekspresję kulturalną, poszukiwanie, doskonalenie oraz poradzenie sobie z rosnącą różnorodnością społeczną i kulturową.

III GRUPA: - Opieka pedagogiczno - psychologiczna połączona z programem prewencyjnym skierowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, włączająca rodziców w proces wychowawczy. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym tj. 2011/2012.

 

Nie tylko uczniowie z lędzińskich szkół korzystają ze wsparcia w ramach projektów, bowiem we wrześniu br. rozpoczęła się realizacja projektu „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny" w ramach którego 18 nauczycieli będzie mogło doskonalić swoje umiejętności w zakresie Technik Informatycznych zakończonych egzaminem ECDL. Kwota pozyskana na ten projekt to:186 174,00 zł. Planowane zakończenie programu to luty 2012.

Również we wrześniu rozpoczęto realizację projektu „e-edukacj@ w Szkole Podstawowej nr 3
w Lędzinach"
- kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego w dydaktyce szkolnej,
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji 13 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkoły podstawowej nr 3 w zakresie metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na zajęciach. W związku z nową podstawą programową, która weszła do szkół od 1 września 2009/2010 roku szkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą zajęcia komputerowe, których celem jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi, w tym także wyszukiwania i korzystania z informacji.

Projekt będzie realizowany w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3. Kwota dofinansowania to 52.816,67zł.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij