2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja o zwołaniu XV Sesji Rady Miasta Lędziny VII kadencji

2015-08-26

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Lędziny VII kadencji.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Prezentacja multimedialna ws. utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

 5. Przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 19 czerwca 2015 roku.

 6. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 czerwca 2015 roku.

 7. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 14 lipca 2015 roku.

 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów

 10. Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)zmian w budżecie na 2015 rok;                                                                                          

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;

d) zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach;

e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego;

f)zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Lędziny;

g)zmiany Uchwały XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny;

h)zmiany Uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

i)wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny";

j)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny";

k)wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej;

l)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 70A;

ł)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu – na czas oznaczony trzech lat, budynku stanowiącego własność Gminy Lędziny położonego przy ul. Hołdunowskiej 70A z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe;

m)zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

n) zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza planem kontroli uchwalonym na 2015 rok;

14.Informacje.

15. Zakończenie.

 

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij