• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja o zwołaniu VI sesji Rady Miasta Lędziny VII kadencji

20 lutego 2015

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2015 r. o godz. 1600  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) odbędzie się  VI  sesja Rady Miasta Lędziny VII kadencji.

 

 

 

1.Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 22 stycznia 2015 roku oraz protokołu z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny  z dnia 29 stycznia 2015 roku.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżetu miasta na 2015 rok;

b) pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego;

c) pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko – lędzińskiego;

d) zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2015-2017 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o. w Lędzinach;

e) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.;

f) ustalenia dopłaty do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” spółka z o.o.  w Lędzinach zatwierdzonych uchwałą Rady Miasta Lędziny nr ......   z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Lędziny dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o.o.;

g) wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony do 31 grudnia 2015 r. - kolejnej umowy w przedmiocie dzierżawy Spółce z o.o.   MIKO - TECH z siedzibą w Łaziskach Górnych nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Wygody (na terenie tzw. Wopienki), z przeznaczeniem na urządzenie tymczasowego składowiska materiałów budowlanych;

h) skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny.

 

9. Informacje.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov