• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

INFORMACJA O NOWELIZACJI PRZEPISÓW DOT. DODATKU WĘGLOWEGO

16 listopada 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż w dniu 2 listopada 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przedmiotowa ustawa w art. 26 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 2 ust. 3c ww. ustawy w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji wskazanej w ust. 3a i 3b ww. ustawy, zgodnie z którą „jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania” dla gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

 


W przypadku, o którym mowa powyżej tj. wskazanym w ust. 3c ww. ustawy, zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3d gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

 

Zgodnie z z brzmieniem art. 2 ust. 15g ww. ustawy dodatek węglowy przysługuje również osobie w gospodarstwie domowym, jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.


Ponadto tutejszy organ informuje, iż Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.Wnioski o wypłatę dodatku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna lub w siedzibie tutejszego organu

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna


Ponadto informacji dot. powyższego świadczenia udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, pod numerem telefonu (0 32) 216 67 91 wew. 72, 27 lub 34.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov