2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda w Lędzinach

2017-06-28

Szanowni Mieszkańcy Miasta Lędziny,
W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów,nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

 

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

 


Mając powyższe na uwadze, w dniu 8 czerwca 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 0050.553.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Lędziny. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy ulicy Lucjana Szenwalda. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 26 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.


W konsultacjach może wziąć udział każda osoba zamieszkała przy ul. Lucjana Szenwalda w Lędzinach.


Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej. Forma pisemna polegała będzie na:
- złożeniu w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lędziny (parter) ankiety konsultacyjnej z propozycją nowej nazwy ulicy,
- wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres Urzędu Miasta w Lędzinach.


Forma elektroniczna polegała będzie na wysłaniu ankiety konsultacyjnej na adres: um@ledziny.pl
Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, a konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Lędziny w terminie 30dni od daty ich zakończenia, w następujących formach:
– wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny,
– opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Burmistrz Miasta przedstawi również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej
po ich zakończeniu.

 


Na podstawie wyników konsultacji zostanie opracowany projekt uchwały Rady Miasta Lędziny
zmieniający dotychczasową nazwę ulicy. Nazwa ulicy zostanie ostatecznie ustalona przez Radę
Miasta w Lędzinach, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Ponadto wyjaśnia się, że:
- Pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych
zmiany nazwy dokonanej na podstawie cytowanej na wstępie ustawy są wolne od opłat.
- Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową.
- Wszelkie zapytania, wątpliwości w temacie zmiany nazwy ulicy można zgłaszać do tut. Urzędu:
• do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego:
geodezja2@ledziny.pl oraz pod numerem telefonu 32/2166511 wewn. 120, 128.


Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach
społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij