2019-07-10
Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2019 roku został wydany kolejny numer Gazety Miejskiej pn. “Gazeta Miejska-Lędziny numer 3 / lipiec 2019”, niestety na stronie 8 wkradł się błąd dotyczący wartości inwestycji pn. „Realizacja aktualizowania informacji o pasie drogowym dróg gminnych w technologii elektronicznej”. Prawidłowa wartość inwestycji to 36 868, 50 zł. Redakcja gazety bardzo przeprasza za omyłkę i tym samym informuje, że w wersji elektronicznej podane wartości inwestycji są prawidłowe.
2019-07-02
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres tj. 2019/2021 przyjmowane są: •Drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r. poprzez: bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych ZUS lub portal informacyjno-usługowy MRPiPS - Emp@tia •W formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach w pokoju nr 3
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2012 - 2015

2011-06-16

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miasta Lędziny w październiku 2011r. wybierze ławników na kadencję 2012 - 2015.

Do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 4 ławników , w tym:

 2 ławników do orzekania w sprawach karnych,

2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

 

Do Sądu Rejonowego w Tychach w liczbie 6 ławników w tym:

3 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,

3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. jest nieskazitelnego charakteru;

3. ukończyła 30 lat;

4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. nie przekroczyła 70 lat;

6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.\

 

Ławnikiem nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. duchowni;

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 prezesi właściwych sadów,

 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących

stale na terenie gminy Lędziny.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza

się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Składane dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór:

 karty zgłoszenia kandydatów na ławnika,

 oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także

że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 listy osób zgłaszających kandydata na ławnika.

.

dostępne są:

 w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55 (parter),

 w pokoju 110, I piętro - Referat Kadr i Organizacji

 na stronie BIP Urzędu Miasta Lędziny oraz stronie internetowej http://www.ledziny.pl/

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można:

przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul.Lędzińska 55, p. 110 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) albo złożyć w pokoju 110 na I piętrze Urzędu Miasta Lędziny w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r.

 

Dodatkowe informacje na temat wyborów ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 21 66 505

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij