• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W LĘDZINACH

 

siedziba – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

43 – 143 Lędziny ul. Lędzińska 47

kontakt: tel. 032 / 2166791 fax. 032 / 2166791

e-mail: mops_ledziny@interia.pl

Przewodnicząca Zespołou - Izabela Golus

Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki – główny specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Wiceprzewodnicząca Zespołu: Agnieszka Michnol - specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Sekretarz Zespołu: Agata Kukier - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach – Dział Interwencji Socjalnej i Profilaktyki

 

Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2008 roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

 • Porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lędzinach zawartego w dniu 19 maja 2011 roku pomiędzy Gminą Lędziny reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lędziny, a następującymi podmiotami: Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach, Komendą Powiatową Policji w Bieruniu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bieruniu, Sądem Rejonowym w Tychach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach, Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach; w dniu 26 marca 2012 roku powyższe porozumienie zostało rozszerzone o nowy podmiot – Prokuraturę Rejonową w Tychach;

 • Uchwały nr XLIV / 334 / 14 Rady Miasta w Lędzinach, z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

 • Zarządzenia nr 0050.117.2015 Burmistrza Miasta Lędziny, z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach.

Na mocy wyżej wymienionych aktów prawych i Porozumienia z 19 maja 2011 roku, kierując się chęcią niesienia efektywnej pomocy wszystkim osobom, rodzinom, mieszkańcom Lędzin, dotkniętym przemocą w rodzinie, z dniem 20 maja 2015 roku do udziału w pracach II kadencji Zespołu powołani zostali:

 1. Pani Agata Kukier – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 2. Pani Izabela Golus – Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki - gł. specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 3. Pani Agnieszka Michnol – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 4. Pani Krystyna Stacha – Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Tychach

 5. Pani Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach

 6. Pani Ewa Hachuła – Pielęgniarka Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

 7. Pani Ilona Cuber – Cebula – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

 8. st. asp. Pan Andrzej Wajda – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

 9. Pani Agata Nowińska – Wicedyrektor, pedagog – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu

 10. Pan Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny

 11. Pani Lidia Żurek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach

 12. Pan Jerzy Kozłowski – Kierownik szkolenia praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

 13. Pani Teresa Samulak – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

 14. Pani Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach

   

Na pierwszym posiedzeniu Zespołu nowej kadencji w głosowaniu jawnym wyłoniono przewodniczącego, którym została Pani Izabela Golus, jego zastępcę – Panią Agnieszkę Michnol oraz sekretarza Panią Agatę Kukier.

Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach realizuje zadania zgodnie z wytycznymi określonymi w programie pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny, przyjętym uchwałą nr XXV / 161 / 08 Rady Miasta w Lędzinach z dnia 28 lutego 2008 roku zmienionej uchwałą nr X / 61 /11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 maja 2011 roku. Powyższy program wpisuje się w założenia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020.

 

Cel strategiczny zespołu

Celem strategicznym Zespołu jest kształtowanie lokalnej polityki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka, równego traktowania poszanowania jego praw i wolności oraz budowanie, integrowanie i koordynowanie lokalnego systemu wsparcia dla wypracowania formuły skuteczniejszej współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i zwiększania efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w mieście Lędziny.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

Zespół odpowiedzialny jest za integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów wymienionych w przepisach prawa działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • profilaktykę i zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz ograniczenie zaburzeń życia społecznego, związanych z występowaniem przemocy domowej,

 • monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • zapobieganie stosowaniu przemocy i zmniejszanie negatywnych następstw dla osób uwikłanych w przemoc,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • opracowywanie strategii działania i szukanie nowatorskich możliwości rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodziny,

 • tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach,

 • poprawę skuteczności działań osób, instytucji i organizacji zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Do obowiązków członków Zespołu w szczególności należy:

 • aktywny udział w pracach Zespołu,

 • reagowanie na każdą uzyskaną informację dotyczącą wystąpienia przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie czynności na rzecz zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji skutków zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach kompetencji instytucji, które reprezentują,

 • promowanie metod rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,

 • podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Istotnym elementem pracy Zespołu jest powoływanie grup roboczych i monitorowanie ich działań,. Grupa robocza może być powołana na rzecz rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w konkretnej rodzinie, po wpłynięciu do Przewodniczącego formularza „Niebieska Karta – A”, który wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”.

Prace grupy roboczej koncentrują się na pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, opracowaniu i realizacji indywidualnych planów pomocy, monitorowaniu sytuacji rodziny, w tym w jej środowisku zamieszkania, dokumentowaniu podjętych na rzecz rodziny działań i ich ewaluacji.

Grupy Robocze działają w oparciu oRegulamin funkcjonowania grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinachz dnia 22 maja 2014 roku, który szczegółowo reguluje ich tryb działania i pracy.

 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (na terenie miasta Lędziny jest to MOPS w Lędzinach i PCPR z siedzibą w Lędzinach);

 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • policji,

 • oświaty,

 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje na temat Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach i jego pracy znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach http://www.mops-ledziny.ovh.org/zi.html 

 

 Procedura „Niebieskie Karty”

Obowiązek realizacji procedury „Niebieskie Karty” został wprowadzony na podstawie art. 9d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2008 roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Celem procedury „Niebieskie Karty” jest rozpoznanie przemocy w rodzinie i jej zatrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym oraz stworzenie możliwości dokonania zmiany pozwalającej na godne życie, w tym wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osoby stosującej przemoc poprzez tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i jej sprawcami.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób doznających przemocy domowej.

W dniu 8 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1245), które szczegółowo, krok po kroku, uregulowało realizację procedury „Niebieskie Karty”. Określiło sposób postępowania służb, od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie w stosunku, do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz działania skierowane na osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Unormowało także działania instytucji, które podejmują czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty”, a także ich obowiązki i sposób realizacji procedury.

Zgodnie z przepisami instytucje pracują w oparciu o formularze „Niebieska Karta”. W formularzach zawarte są, między innymi, informacje dotyczące sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową i jej rodziny, rodzaje działań skierowanych na osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rodzaje i sposób wykonania planowanych działań oraz osoby, którym działania są przypisane, a także informacje o sposobie monitorowania sytuacji rodziny.

Przedstawiciele podmiotów biorących udział w pracach grup roboczych składają oświadczenie o poufności danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” i mają prawo do przetwarzania tych danych.

Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, do których mogą zgłosić się osoby pokrzywdzone lub świadkowie przemocy domowej:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

adres: 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 47

tel/fax: (32) 216 67 91

e – mail: mops_ledziny@interia.pl

 • Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

adres: 43 – 155 Bieruń, ul. Turystyczna 1A

tel: (32) 323 32 12

e – mail: komendant@bierun.ka.policja.gov.pl , dyzurny@bierun.ka.policja.gov.pl

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

adres: 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 47

tel/fax: (32) 216 67 91

e – mail: mops_ledziny@interia.pl,

www.mops-ledziny.ovh.org

 • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

adres: 43 – 140 Lędziny, ul. Asnyka 2

tel: (32) 216 77 01

e – mail: mzozledziny@interia.p

http://www.ledziny.pl/bip/content/show.php?pg=mzoz   

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bieruniu

adres: 43 – 155 Bieruń, ul. Granitowa 130

tel/fax: (32) 216 36 90

e – mail: ppp.sekretariat@powiatbl.pl

http://www.poradnia.powiatbl.pl

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

adres: 43 – 140 Lędziny, ul. Lędzińska 24

tel/fax: (32) 324 08 16

e – mail: pcpr@powiatbl.pl

www.pcpr.powiat.pl

 - w sytuacji, gdy osobą zgłaszającą jest dziecko doznające przemocy domowej:

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach

adres: 43 – 140 Lędziny, ul. Paderewskiego 7

tel.: (32) 216-75-73

e-mail: mp1_ledziny@wp.pl

http://mp1ledziny.edupage.org/

 • Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach

adres: 43 – 143 Lędziny, ul. Hołdunowska 20

telefon: (32) 216-60-60

e-mail: mp2ledziny@onet.eu

http://mp2ledziny.edupage.org/

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

adres: 43 – 143 Lędziny, ul. Paderewskiego 5

tel: (32) 216 73 63

e – mail: sp1.ledziny@interia.pl

www.sp1.ledziny.w.interia.pl    

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach

43 – 143 Lędziny, ul. Hołdunowska 13

tel/fax: (32) 216 75 24

e-mail: sp3ruberga@op.pl

www.sp3ruberga.netne.net

 • Zespół Szkół w Lędzinach

(szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałem Przedszkolnym, Gimnazjum nr 3)

43 – 144 Lędziny – Goławiec, ul. Goławiecka 36

(032) 216 74 35

e-mail: sp4lego@poczta.onet.pl

www.zsgolawiec.edupage.org.

 • Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach

43-140 Lędziny, ul. Pokoju 29

tel/fax (32) 326 64 56, 0 515 149 703

e-mail: sekretariat@g1ledziny.pl

www.g1ledziny.pl

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach

43 – 143 Lędziny, ul. Hołdunowska 72 (32) 216 70 93

e-mail: gim2led@interia.pl

www.gim2led.neostrada.pl 

 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach

adres: 43 – 143 Lędziny, ul. Pokoju 4

tel/fax: (32) 216 73 22

e – mail: sekretariat_pzs@op.pl

www.pzs.ledziny.org

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bieruniu

adres: 43 – 155 Bieruń, ul. Granitowa 130

tel/fax: (32) 216 36 90

e – mail: ppp.sekretariat@powiatbl.pl

http://www.poradnia.powiatbl.pl

 

 Historia Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

 Zgodnie z treścią preambuły do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Gmina Lędziny reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lędziny, w dniu 19 maja 2011 roku zawarła porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lędzinach z dziewięcioma (9) podmiotami tj.;

 • Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach,

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach,

 • Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bieruniu,

 • Sądem Rejonowym w Tychach,

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,

 • Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach,

 • Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski.

W dniu 26 marca 2012 roku porozumienie aneksowano i rozszerzono o nowy podmiot - Prokuraturę Rejonową w Tychach, którą w Zespole reprezentowała Pani Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy.

Strony Porozumienia kierując się chęcią niesienia efektywnej pomocy wszystkim osobom i rodzinom, mieszkańcom Lędzin, dotkniętych przemocą w rodzinie oddelegowały do udziału w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i na mocy Uchwały nr IV / 22 / 11 Rady Miasta w Lędzinach, z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej Uchwałą nr XLIV / 334 / 14 Rady Miasta w Lędzinach, z dnia 30 stycznia 2014 roku, a także zarządzenia nr 0050.92.2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19 maja 2011 roku rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach skupiający 14 członków.

 

W trakcie trwania w czteroletniej kadencji Zespołu obejmującej okres od 19 maja 2011 roku do 19 maja 2015 roku, na wniosek niektórych podmiotów, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny następowały zmiany w składzie Zespołu. I tak:

 • w dniu 08.06.2011r. w miejsce asp. sztab. Pana Rafała Knopika – Kierownika Posterunku Policji w Imielinie Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu powołany został asp. sztab., Pan Zbigniew Buchała, w zamian za którego z kolei z dniem 09.04.2013r. powołany został asp. Pan Andrzej Wajda – Dzielnicowy KPP w Bieruniu,

 • w dniu 27.03.2013r. w miejsce odwołanej Pani Marii Pomykały – Specjalisty psychoterapii uzależnień Poradni Leczenia Uzależnień Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach powołano Panią Ewę Hachułę – pielęgniarkę MZOZ w Lędzinach,

 • w dniu 09.04.2013r. w miejsce Pana Mariana Biegańskiego – Kierownika Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lędziny powołano Panią Teresę Samulak – Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach,

 • w dniu 08.04.2015r. w miejsce Pani Aleksandry Skwary – Zięciak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach powołano Panią Agatę Kukier – Kierownika Działu Świadczeń Społecznych MOPS w Lędzinach, od 16.04.2015r. p.o. Dyrektora MOPS w Lędzinach.

 

W związku z powyższym na dzień 08.04.2015r. członkami I kadencji zespołu byli:

 1. Pani Agata Kukier – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 2. Pani Izabela Golus – Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki, gł. specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 3. Pani Aneta KołtunSpecjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

 4. Pani Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej  w Tychach

 5. Pani Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy – I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach

 6. Pani Ewa Hachuła – Pielęgniarka – Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

 7. Pani Ilona Cuber – Cebula – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

 8. asp. Pan Andrzej Wajda – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

 9. Pani Agata Nowińska – Wicedyrektor, pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu

 10. insp. Pan Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny

 11. Pani Lidia Żurek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach

 12. Pan Jerzy Kozłowski – Kierownik zajęć praktycznych Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

 13. Pani Teresa Samulak – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

 14. Pani Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach.

Przewodniczącą I kadencji Zespołu była Pani Aleksandra Skwara-Zięciak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, jej zastępcą Izabela Golus – Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki – gł. specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, a sekretarzem Pani Aneta Kołtun – specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Skład członków II kadencji Zespołu powołanego z dniem 20 maja 2015 roku na wniosek podmiotów kierujących kandydatów do jego prac uległ zmianie. Aktualny skład przedstawia się następująco:

 

 1. Pani Izabela Golus – Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki - gł. specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – Przewodniczący

 2. Pani Agnieszka Michnol – Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – Zastępca Przewodniczącego

 3. Pani Agata Kukier – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – Sekretarz (na dzień 16.07.2015r. Dyrektor MOPS w Lędzinach)

 4. Pani Krystyna Stacha – Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Tychach

 5. Pani Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach

 6. Pani Ewa Hachuła – Pielęgniarka Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

 7. Pani Ilona Cuber – Cebula – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach

 8. st. asp. Pan Andrzej Wajda – Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

 9. Pani Agata Nowińska – Wicedyrektor, pedagog – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu

 10. insp. Pan Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej Urzędu Miasta Lędziny

 11. Pani Lidia Żurek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach

 12. Pan Jerzy Kozłowski – Kierownik szkolenia praktycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach

 13. Pani Teresa Samulak – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

 14. Pani Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Lędzinach

 

Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie składa serdeczne podziękowania ustępującym członkom:

 • Pani Aleksandrze Skwarze-Zięciak (byłej przewodniczącej Zespołu i dyrektorowi MOPS w Lędzinach) – za zaangażowanie w tworzenie, funkcjonowanie i pracę Zespołu w I kadencji oraz profesjonalizm w pracy na rzecz rodzin doświadczających przemocy,

 • Pani Agacie Słuszniak za zaangażowanie w prace Zespołu oraz dzielenie się wieloletnim doświadczaniem w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • Pani Anecie Kołtun za pełnienie funkcji sekretarza Zespołu i koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov