• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o ogłoszeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

30 lipca 2019

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00076329/5 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych - prawa służebności gruntowych, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - na czas nieoznaczony, odpłatna służebność przesyłu, po działkach o numerach: 3254/272, 3255/272, 3462/257, 3463/257, 3465/257, 3466/257, 3468/257, na rzecz Spółki pod Firmą: Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lędzinach (REGON: 276403072, KRS: 0000147512) i jej następców prawnych, zgodnie z zaznaczonym kolorem czerwonym zakresem, niezbędnym do eksploatacji rurociągów, przedstawionym na załącznikach numery 6-11 do aktu notarialnego, polegająca na prawie wejścia służb eksploatacyjnych, a także dojazdu niezbędnym sprzętem celem eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, a także modernizacji, remontu, wymiany, demontażu i likwidacji, w każdym czasie i terminie, o ile zajdzie taka potrzeba oraz obowiązku zaniechania przez właściciela nieruchomości nasadzenia drzew i krzewów, zabudowy budynkami i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w tym zakazie posadowienia obiektów tymczasowych na terenie ustanowionej służebności (pas gruntu o szerokości 1 m wzdłuż istniejącej sieci). Akt notarialny Rep. A Nr 2930/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. - umowa o ustanowienie służebności przesyłu.

 

 

Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy działu I-SP oraz działu III ww. księgi wieczystej zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Poza prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” sp. z o. o. w Lędzinach, przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

 

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest płaska, niezagospodarowana i posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego przebiegającego w ul. Pogodnej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz teletechnicznej. Na trenie działki znajduje się kilka drzew liściastych - samosiejek. Wycinka drzew zostanie wykonana we własnym zakresie i na własny koszt nabywcy nieruchomości, po uzyskaniu stosownej zgody. Od zachodu działka przylega do terenu niezabudowanego, od wschodu do pasa drogowego ul. Pogodnej, od północy i południa do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. W sąsiedztwie i otoczeniu działki nr 3463/257 znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Ulica Pogodna jest drogą publiczną, gminną, posiadającą nawierzchnię asfaltową, łączy się z drogą publiczną gminną ul. Palmową o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę wzdłuż południowej granicy przebiegają linie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W północnej części działki na mapach geodezyjnych naniesiony jest przewód ciepłowniczy. Wzdłuż południowej granicy i środkiem działki w kierunku północ-południe przebiega sieć wodociągowa.

 

 

Ww. nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe.

 

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

   Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł

           (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

        

Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł

   (słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych 00/100).

            Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

            w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00

            w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.       

 

Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny: ING Bank Śląski SA Katowice 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239 (konto depozytowe) z dopiskiem w tytule wpłaty: wadium na działkę numer 3463/257 o powierzchni 1673 m2 położoną w Lędzinach przy ul. Pogodnej.

 

Za potwierdzenie wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Lędziny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, 103, tel. 32/ 216-65-11 do -13 wew. 136, 128, 120 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny - do dnia przetargu.

 

Ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl.                

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov